آشنایی با روش بندینگ گل رز

روش بندینگ (خم کردن شاخه) به منظور به دست آوردن شاخه های تجاری صورت مي گيرد.ز بين شاخه ها، قوي ترين را حفظ وشاخه هاي ديگر را خم مي كنيم شاخه مناسب خم شدن به بلوغ رسيده و وارد فاز زايشی می شود.

در واقع شاخه هایی را که از نظر تجاری مناسب نیستند برای تغذیه ی شاخه های اصلی ومرغوب تر وبه منظور قوی تر شدن جوانه هاخم می کنند . عمليات خم كردن زماني انجام مي گيرد كه گياه داراي چند شاخه است.از بين شاخه ها، قوي ترين را حفظ وشاخه هاي ديگر را خم مي كنيم شاخه مناسب خم شدن به بلوغ رسيده و وارد فاز زايشي شده است وغنچه آن درحالت پسته خندان می باشد(گلبرگ ها نمايان شده اند ولي گل كاملا باز نشده ).

جهت انجام عملیات خم کردن(بِندکردن) ، پس از انتخاب شاخه مناسب خم شدن دست خود را در پايين شاخه مورد نظرگذاشته وشاخه را طوري به سمت پایین خم مي كنيم كه پايين تر از سطح افق قرار گرفته وبا افق زاويه ۴۵درجه بسازد.يعني شاخه خم شده به طور کامل پایین تر ازمحل طوقه قرارگیرد (غنچه شاخه خم شده پاييني ترين نقطه ي شاخه باشد). چرا که حرکت مواد درون شاخه های گل خلاف جهت نیروی گرانش زمین است(ژئوتروپیسم منفی)و در نتیجه مواد غذایی شاخه خم شده به محل طوقه باز می گردد شاخه خم شده خود دارای برگ و کلروفیل می باشد که موجب فتوسنتز ودر نتیجه غذاسازی در این شاخه می شود.دقت شود كه شاخه از محل طوقه جدا نشود ومیزان آسیب به محل خم شده به خصوص آوند آبكش حداقل ممکن باشد(عمليات خم كردن با دست انجام گيرد واز قيچي وازاين قبيل وسايل كمتر استفاده شود)

در برخي موارد در مرحله خم شدن شاخه آسیب دیده ،اين امر موجب انباشته شدن مواد غذايي و تشكيل كالوس ( callus ) در قسمت آسیب دیده مي گردد ودربرخي موارد به دنبال اين اتفاق ريزش برگ يا به عبارتي پير شدگي سريع (قبل از حركت عناصر متحرك)در شاخه خم شده رخ مي دهد که موجب از بین رفتن شاخه ودر نتیجه از دست دادن منبع تغذیه می شود پس جوانه ها منبع خود را ازدست داده و ضعیف می گردند.

در برخي موارد به دليل زود انجام گرفتن عمليات خم كردن،در ساقه ها حالت خرطوم فيلی ديده مي شود وسرشاخه خم شده به سمت بالا بر مي گردد ودر نتيجه تمام مواد غذايي به جوانه شاخه خم شده مي رسد كه علت آن هورمون اكسيين مي باشد.